FAQ - Najczęściej zadawane pytania dotyczące ogrzewania


Czy mają Państwo jakieś pytanie techniczne dotyczące systemu ogrzewania? - kompetentna obsługa klienta firmy Wolf zawsze służy pomocą!

Dodatkowo na tej stronie zebraliśmy najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi dotyczące kwestii technicznych, aby mogły stanowić dla Państwa wstępną pomoc w razie podobnych wątpliwości.

 

Dlaczego instalacja pracuje przez całą noc, lub wyłącza się całkowicie?

W przypadku systemów regulacji pogodowej, poczynając od roku produkcji 1998, istnieje możliwość eksploatacji urządzenia w trybie obniżenia w ustawionych godzinach. Należy przy tym jednak pamiętać, że również w trybie obniżenia nocnego temperatura kotła nie może spaść poniżej 38°C. Gdyby temperatura zasilania spadła podczas pracy palnika poniżej 38°C, spowodowałoby to powstanie kondensatu niszczącego metalowe elementy kotła.

Ze względu na konieczność przestrzegania minimalnej temperatury kotła, w razie łagodnych temperatur zewnętrznych może dojść do sytuacji, że temperatura zasilania w ciągu dnia wynosi ok. 40°C - 50°C i również podczas obniżenia nocnego nie występuje zauważalne obniżenie temperatury pomieszczenia.

Na poziomie przeznaczonym dla specjalisty regulacja posiada parametr (ECO/ABS), w którym można zadać temperaturę zewnętrzną, od której urządzenie będzie w nocy całkowicie odłączane. Fabrycznie ten parametr jest ustawiony na 10°C. Oznacza to, że w trybie obniżenia nocnego, przy temperaturach zewnętrznych powyżej +10°C, regulacja całkowicie odłączy kocioł. Jeśli temperatura zewnętrzna spadnie poniżej +10°C, palnik i pompa obiegu grzewczego będą nadal pracować i utrzymywać minimalną temperaturę kotła.

Mogą Państwo przestawić i zredukować ten parametr, tak aby regulacja uruchamiała palnik podczas obniżenia nocnego dopiero przy niższych temperaturach zewnętrznych. Należy jednak pamiętać, że w przypadku temperatury zewnętrznej poniżej +2°C aktywuje się ochrona przeciw zamarzaniu - utrzymująca pompę przynajmniej w trybie taktowania, aby nie doszło do zamarznięcia przewodów rurowych.

Możliwości nastawy oraz więcej informacji można znaleźć w instrukcji montażu w punkcie „ECO/ABS”.

 

W domu nie jest ciepło.

Fabrycznie temperatura zadana pomieszczenia jest ustawiona na poziomie 20°C. Wartość tę można regulować, względnie - podnieść. Powoduje to podniesienie całego poziomu temperatury, niezależnie od temperatury zewnętrznej.
 
(patrz: Instrukcja montażu i obsługi, rozdział „Temperatura dzienna”).

Jeśli posiadają Państwo zdalne sterowanie z funkcją wpływu temperatury pokojowej, fabrycznie nieaktywną funkcję można włączyć. Aktualna temperatura pomieszczenia będzie wówczas uwzględniana przy obliczaniu temperatury zasilania.

(patrz: Instrukcja montażu i obsługi, rozdział „Wpływ temperatury pokojowej”).

 

Przez jeden dzień / kilka dni nie działa przygotowanie ciepłej wody użytkowej.

Proszę sprawdzić czasy przełączeń. Być może podczas programowania czasów przełączeń przez pomyłkę został wykasowany dzień tygodnia

(patrz: Instrukcja montażu i obsługi, rozdział „Nastawa czasów przełączeń”).

 

Na wyświetlaczu kotła gazowego pojawia się komunikat błędu „22”.

Wyświetlacz komunikatów błędu musi migać. Jeśli na ekranie pojawi się liczba, nie jest to kod błędu, lecz temperatura zasilania.

Jeśli liczba "22" miga, należy skontrolować szczelność systemu przewodów powietrzno-spalinowych.

W przypadku kotła kondensacyjnego należy sprawdzić, czy syfon kondensatu jest czysty i w razie potrzeby wyczyścić.

Sprawdzić wymiennik ciepła - w razie zabrudzenia należy go wyczyścić.

 

Na wyświetlaczu kotła gazowego pojawia się komunikat błędu „7”.

Komunikat „7“ oznacza, że zadziałał czujnik temperatury spalin. Przyczyną może być znaczne zanieczyszczenie wymiennika ciepła.

W przypadku kotłów kondensacyjnych należy dodatkowo sprawdzić ciało wyporowe (wkład wymiennika ciepła), a w razie potrzeby wymienić.

W kotłach grzewczych z otwartą komorą spalania komunikat „7” wskazuje na wyciek spalin. Należy skontrolować drogę przepływu spalin, względnie - ciąg kominowy.

Po wyeliminowaniu tych przyczyn, należy wymienić czujnik spalin.

 

Do kotła kondensacyjnego na wyjściu „A1” jest podłączona pompa cyrkulacyjna, ale nie można wprowadzić czasów przełączeń.

Dowolnie parametryzowane wyjście „A1” należy najpierw sparametryzować jako wyjście na pompę cyrkulacyjną (patrz: Instrukcja montażu i obsługi, rozdział „Wyjście A1”).
 
Ważne: W urządzeniach ze zintegrowanym zasobnikiem warstwowym wyjście „A1“ - jest fabrycznie zajęte przez pompę ładowania. Podłączenie pompy cyrkulacyjnej do wyjścia „A1” w tym przypadku nie jest możliwe.

 

Do gazowego kotła kondensacyjnego jest podłączony moduł obsługi „BM” oraz moduł mieszacza „MM”. Możliwa jest jednak nastawa tylko jednej krzywej charakterystyki, mimo że zarówno obieg grzewczy, jak i obieg mieszacza wymagają własnej krzywej.

Konfigurację na „MM“ (parametr „MI 05“) należy ustawić na obieg grzewczy i obieg mieszacza (możliwość wyboru 3). Następnie należy jeszcze raz całkowicie odłączyć instalację od napięcia i uruchomić ponownie.

 

Wyświetlacz kotła pokazuje błąd „41”.

Przepływ jest kontrolowany przez czujniki zasilania i powrotu. Jeśli wartość na czujniku powrotu jest o 25°C wyższa niż wartość na czujniku zasilania, jest wyświetlany błąd „41”.
 
Proszę sprawdzić ciśnienie w instalacji (powinno wynosić 1,5 - 2 bar) oraz działanie pompy obiegu grzewczego.
 
Dotykając ręką po prawej i lewej stronie zaworu przelewowego należy sprawdzić, czy zawór się otwiera.
 
Jeśli pompa obiegu grzewczego i zawór przelewowy działają, a ciśnienie instalacji mieści się w wymaganym zakresie, zalecamy wymianę czujników zasilania i powrotu, ponieważ prawdopodobnie jeden z nich przekazuje do regulacji błędne wartości temperatury.

 

Czujnik należy zgłosić, względnie odmeldować w systemie regulacji „WRS” firmy Wolf.

Należy zresetować ustawienia do ustawień fabrycznych. W tym celu wyłączyć instalację przyciskiem Wł/Wył, wcisnąć przycisk do kasowania zakłóceń i nie puszczając go, ponownie włączyć instalację. Przycisk kasowania zakłóceń trzymać wciśnięty do momentu, aż pierścień krótko zaświeci się wszystkimi kolorami (na czerwono, zielono i żółto). (patrz: Instrukcja montażu i obsługi, rozdział „Rozpoznawanie czujnika”).

 

 

Czy czujnik spalin w razie defektu można "zmostkować" ?

Nie, czujnik jest elementem istotnym dla bezpieczeństwa i nie można go mostkować. W przypadku kotłów kondensacyjnych serii GB, można jako alternatywę na krótko zastosować czujnik zasilania lub powrotu.